קבצים להורדה

דוגמאות לספרי עיקרי השולחן:

קובץ דוגמה לספר עיקרי השולחן – הלכות מליחה

להורדה

קובץ דוגמה לספר עיקרי השולחן – הלכות בשר בחלב

להורדה

קובץ דוגמה לספר עיקרי השולחן – הלכות נדה

להורדה

קובץ דוגמה לספר עיקרי השולחן – הלכות ביקור חולים ואבלות

להורדה

קובץ דוגמה לספר עיקרי השולחן – הלכות חופה וקידושין

להורדה

קובץ דוגמה לספר תלמודו בידו – הלכות מליחה ובשר בחלב

להורדה

קובץ דוגמה לספר תלמודו בידו – הלכות נדה

להורדה

קובץ דוגמה לספר תלמודו בידו – הלכות ביקור חולים ואבלות

להורדה

קובץ דוגמה לספר תלמודו בידו – הלכות חופה וקידושין

להורדה

מבחני הסמכה לרבנות – הל' איסור והיתר [עיקרי השולחן]

להורדה

עיקרי השולחן נדה מהדורה 6 תשפ"ב – ריכוז עמודים שהוחלפו

להורדה

מפתחות עניינים לספרי עיקרי השולחן:

מפתח עניינים אלפביתי – הלכות ביקור חולים ואבלות

להורדה

מפתח עניינים אלפביתי – הלכות חופה וקידושין

להורדה

מפתח עניינים אלפביתי – הלכות מליחה ובשר בחלב

להורדה

מפתח עניינים אלפביתי – הלכות נדה

להורדה

מפתח עניינים אלפביתי – הלכות איסור והיתר

להורדה

נושאי הסימנים והסעיפים בשו"ע ורמ"א:

נושאי הסימנים – עיקרי השולחן הלכות ביקור חולים ואבלות

להורדה

נושאי הסימנים – עיקרי השולחן הלכות חופה וקידושין

להורדה

נושאי הסימנים – עיקרי השולחן הלכות מליחה ובשר בחלב

להורדה

נושאי הסימנים – עיקרי השולחן הלכות נדה

להורדה

נושאי הסעיפים – עיקרי השולחן הלכות ביקור חולים ואבלות

להורדה

נושאי הסעיפים – עיקרי השולחן הלכות בשר בחלב

להורדה

נושאי הסעיפים – עיקרי השולחן הלכות חופה וקידושין

להורדה

נושאי הסעיפים – עיקרי השולחן הלכות מליחה

להורדה

נושאי הסעיפים – עיקרי השולחן הלכות נדה

להורדה

קבצים לתועלת הנבחנים בבחינות הסמכה לרבנות:

הסדר והמעלות – שבספרי עיקרי השולחן

להורדה

מכתבי הסכמות מרנן ורבנן לעיקרי השולחן

להורדה

חובת לימוד המקורות ולא להסתפק בקיצורים – מתוך עיקרי השולחן

להורדה

"קנה לך חבר" [חשיבות הכתיבה] – מתוך הספר "עיקרי השולחן"

להורדה

מעלת החזרה על הנלמד באמצעות "ושננתם" – עיקרי השולחן

להורדה

נוטריקונים לזכירת נושאי הסימנים – הל' ביקו"ח ואבלות [עיקרי השולחן]

להורדה

נוטריקונים לזכירת נושאי הסימנים – הל' חופה וקידושין [עיקרי השולחן]

להורדה

נוטריקונים לזכירת נושאי הסימנים – הל' מליחה ובב"ח [עיקרי השולחן]

להורדה

נוטריקונים לזכירת נושאי הסימנים – הל' נדה [עיקרי השולחן]

להורדה

נוטריקונים לחושן משפט – הל' שטרות סימן מב [עיקרי השולחן הל' חו"ק]

להורדה

רשימת 260 ספרים מחבריהם ותקופתם – שהוזכרו בעיקרי השולחן

להורדה

טיפים לנבחנים – בבחינות הסמכה לרבנות – מאת מפעל עיקרי השולחן

להורדה

רשימת ראשי תיבות וקיצורים – וספרים שהוזכרו בעיקרי השולחן

להורדה

טו"ב עצות לנבחנים להסמכה לרבנות – מפעל עיקרי השולחן

להורדה

מאמרים הלכתיים לתועלת הלומדים:

חיוב גוף נקי בק"ש ותפילה ואיסור הפחה – מאת הרב משה כהן – ראש מפעל "עיקרי השולחן"

להורדה

מי שאינו יכול להישמר מלהפיח – מהו לקרוא ק"ש ולהתפלל – עיקרי השולחן

להורדה

האם לבת כהן – מותר להינשא לישראל – עיקרי השולחן

להורדה

מתי אומרים הלכה כדברי המקל באבל – עיקרי השולחן הל' אבלות

להורדה

בעניין דברים המותרים באכילה בערב פסח – הרב משה כהן – -ראש מפעל "עיקרי השולחן"1

להורדה

תשעה באב שחל בשבת ונדחה למוצ"ש – תשפ"ב

להורדה

‏‏דיני ערב פסח שחל בשבת תשפ"א 7 (הופץ בעשרות אלפי עותקים בס"ד) – עיקרי השולחן

להורדה

סיכומים תמציתיים מספרי "עיקרי השולחן" – לתועלת הנבחנים בבחינות הסמכה לרבנות:

הל' נדה – ברכת הטבילה – עיקרי השולחן יו"ד סי' ר

להורדה

הל' נדה – סיכום ההרחקות מאשתו – עיקרי השולחן יו"ד סי' קצה

להורדה

סיכום ההבדלים בדין קריעה בין השו"ע לרמ"א – עיקרי השולחן הל' אבלות

להורדה

עיקרי הדינים בהל' אבלות – מתוך עיקרי השולחן

להורדה

ברכת חתנים – שבע ברכות – עיקרי השולחן הל' חופה וקידושין

להורדה

האם חובת כתובה היא מדאורייתא או מדרבנן – עיקרי השולחן הל' חופה וקידושין

להורדה

האם ניתן לברך ברכת חתנים שלא בבית החתן – אבהע"ז סי' סב – עיקרי השולחן

להורדה

ההבדלים בחופה ובכתובה בין הספרדים לבני אשכנז – עיקרי השולחן הל' חופה וקידושין

להורדה

התואר שכותבים על הכלה בכתובה והטעם לכך – עיקרי השולחן הל' חופה וקידושין

להורדה

מה נקראת חופה – אבן העזר – עיקרי השולחן הל' חופה וקידושין

להורדה

סיכום הפסולים לעדות [קורבה או עבירה, חו"מ] -עיקרי השולחן הל' חופה וקידושין

להורדה

סיכום מקרים שמותר להעלות בשר וחלב על אותו שולחן – עיקרי השולחן הל' בב"ח

להורדה

תמונות הלכות מליחה – עיקרי השולחן

להורדה

הלכות נדה בשני עמודים – עיקרי השולחן

להורדה

מבנה אברי הלידה באשה [מאת הרב ד"ר אברהם סופר] – עיקרי השולחן הל' נדה

להורדה

הל' אבלות – סיכום ההבדלים בדין אבלות על אביו ואמו לשאר קרובים – עיקרי השולחן

להורדה

חגים, דרשות ומאמרים:

הספד על הגר"מ אליהו זצ"ל – בכולל "דרכי הוראה לרבנים" – מאת ראש מפעל עיקרי השולחן

להורדה

תנחומים לאבלים – הסתלקות משה רבנו [דברים רבה] – עיקרי השולחן

להורדה

סיפורים על הגר"מ אליהו זצ"ל – מאת ראש מפעל "עיקרי השולחן"2

להורדה

מי האיש החפץ חיים [מוסר השכל] – עיקרי השולחן

להורדה

חיצים ביד גיבור – מעלת לימוד תורה לנערים – עיקרי השולחן

להורדה

מעלת החסד – משל חפץ חיים – אתר "עיקרי השולחן"

להורדה

קניין הלכה – תלמודו בידו – הרב משה כהן – ראש מפעל עיקרי השולחן

להורדה

קטן שהגדיל – האם יברך ספירת העומר [שיטת הגר"מ אליהו זצ"ל] – מאת ראש מפעל עיקרי השולחן

להורדה

ל"ג בעומר – רשב"י – מסירותו לתורה [והטעמים למדורות] – עיקרי השולחן

להורדה

תוקף קדושת הפורים 2 – נתיבות שלום – לשיעורו של ראש מפעל "עיקרי השולחן"2

להורדה

ט"ו בשבט – מעלות היום – עיקרי השולחן

להורדה

דרשת רמב"ן לראש השנה [ג' ספרים נפתחים] – שיעורו של ראש מפעל עיקרי השולחן

להורדה

ל"ג בעומר – הולדת רשב"י – כוחה של תפילה – עיקרי השולחן

להורדה

הספד על הגר"מ אליהו זצ"ל – מאת ראש מפעל עיקרי השולחן

להורדה

דיני פורים המשולש תשפ"א (הגר"מ פנחסי) – אתר עיקרי השולחן

להורדה

דיני פורים תשפ"ב (הגר"מ פנחסי) – אתר עיקרי השולחן

להורדה

דיני חג הפסח תשפ"ב – אתר עיקרי השולחן

להורדה

__ערב פסח שחל בשבת תשפ"א 7 – עיקרי השולחן

להורדה

תשעה באב – צער ה' על החורבן – עיקרי השולחן

להורדה

קטן שהגדיל האם מברך על ספירת העומר – הרב משה כהן – עיקרי השולחן

להורדה

קטן שהגדיל האם מברך על ספירת העומר – הרב משה כהן – עיקרי השולחן

להורדה

תפילת השל"ה הקדוש – מפעל עיקרי השולחן

להורדה

הלכות שמיטת כספים ופרוזבול, ונוסח שטר פרוזבול (תשפ"ב)

להורדה

הל' שמיטת כספים ופרוזבול, ונוסח שטר פרוזבול (תשפ"ב 2 מעודכן)

להורדה

שטר פרוזבול הרבנות הראשית לישראל – תשפ"ב

להורדה

סדר פדיון הבן נוסח הספרדים וע"מ – אתר עיקרי השולחן

להורדה