'הרב משה כהן – מסר שיעורים כסדרם לקראת הסמכה לרבנות במסירות נפש'

'הרב משה כהן – מסר שיעורים כסדרם לקראת הסמכה לרבנות במסירות נפש'

[מדברי הגאון רבי שלום חזן זצ"ל – דיין ומו"צ ק"ק "משכן מאיר"]

 

ב"ה,

 

הריני לאשר בזה שאני מכיר טוב את הגאון הרב משה כהן שליט"א שבמשך ארבע שנים (תשס"ו-תש"ע) למד ולימד בבית מדרשנו "משכן מאיר" ברמות ב' בירושלים.

 

זכינו שהרב הגאון הנ"ל היה ראש חבורה בכולל בבית מדרשנו "משכן מאיר" בשנים הנ"ל ומסר שיעורים כסדרם מדי שבוע להכשרת האברכים לקראת לימוד הסמכה לרבנות במסירות נפש, בהבנה ברורה, וביגיעה רבה, ובסברה ישרה לאסוקי שמעתא אליבא דהלכתא, והכל מתוך דיבוק חברים והיה אהוב מאוד על כל אברכי הכולל וכל שומעי לקחו.

 

הנ"ל תלמיד חכם ובר אוריין, מצויין בכל המידות שמנו חכמים בפרק קניין תורה, וזכה להעמיד תלמידים הרבה בסדרת הספרים המצויינים "עיקרי השולחן" שזכו להעלות על שולחנם של מלכים, ומאן מלכי רבנן בארץ ובתפוצות.

 

ובמכירי וביודעי קאמינא שאני מכיר אותו מזה כעשרים וחמש שנה.

 

והודות לשקידתו בתורה בעמל וביגיעה רבה, והודות לענוותו ויראת שמים החופפת על פניו, אהוב ואוהב את הבריות ומקרבן לתורה. זכה ויזכה להגדיל תורה ולהאדירה בספריו ובשעוריו וימשיך כהכנה וכהנה.

 

יהי רצון שחפץ ה' בידו יצלח, ושתשרה שכינה בכל מעשי ידיו, וילך מחיל אל חיל, ויפוצו מעיינותיו חוצה להיות גדול בישראל, ורבן דרבנן, ושכל ישראל יקחו ממנו עצה ותושיה, ויעמיד תלמידים הרבה כהנה וכהנה בבריאות איתנה וכל טוב.

 

 

בברכת התורה

הרב שלום חזן

דיין ומו"צ ק"ק משכן מאיר

 מרכז תורני רמות ב', ירושלים