דרישת מרנן ורבנן לספרי "עיקרי השולחן"

דרישת מרנן ורבנן לספרי "עיקרי השולחן"

 

בס"ד זכו ספרי עיקרי השולחן להגיע להיכלי תורה רבים, ולעלות על שולחנם של מלכים, ומאן מלכי רבנן, ולקמן נציין מספר עובדות שימחישו זאת.

 

לאחרונה קיבלתי עדות נאמנה שהספר "עיקרי השולחן" נמצא עד היום בחדרו של הראשל"צ הגר"ע יוסף זצוק"ל ברח' הקבלן בירושלים. יש לציין שזכיתי מספר פעמים להיכנס לקודש קמי הרב זצוק"ל, ואמרתי לו שהבאנו עשרות פסקים בשמו, ושמח שמחה גדולה ונתן לי סטירות של אהבה, כהרגלו בקודש כדי לעודד את הרבנים הצעירים לחבר עוד ספרים ולזכות את הרבים.

 

כיוצ"ב אירע לי בשנת תשס"ד בערך, לאחר שנכנסתי לקודש קמי הגאון הרב משה שטרנבוך שליט"א, ראב"ד בד"צ העדה החרדית, שנתן את ברכתו החמה לספרי "עיקרי השולחן", וכעבור כמה חודשים התקשר אלי בנו של הרב בבקשה לקבל את הספר החדש "עיקרי השולחן" הל' ביקו"ח ואבלות.

 

וכן אירע עם הראשל"צ הגאון הרב בקשי דורון זצוק"ל כשנכנסתי לקודש קמיו לפני מספר שנים, הרב ביקש ממני להביא לו את "עיקרי השולחן", והרגשתי אי נעימות כי למיטב זכרוני הבאתי לרב את הספר, אך למרות זאת הרב ביקש שנביא לו את הספר.

 

יבלחטו"א הראשל"צ הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א, שבכל פעם שראה אותי התעניין בספרים והמריץ אותי לחבר עוד ספרים, ויתרה על כך בשנת תשע"ח כשהגעתי לרב להזמינו לחתונת בתי שתחי', הרב מיוזמתו הראה לי את סדרת "עיקרי השולחן" המונחת בספרייתו, ואמר: "קודם כל תראה את הספרים", ורק אז נתן לי את רשות הדיבור. (וע"ע מש"כ בהקדמה לעיקרי השולחן הל' חו"ק עמ' ט בהערה 1 שם).

 

בריך רחמנא דסייען להיכנס לקודש ולהתברך גם מפי קודשם של מרנן ורבנן שהשיבו נשמתם בטהרה: הגרי"ש אלישיב זצוק"ל, והגר"ש הלוי ואזנר זצוק"ל מח"ס "שבט הלוי" אשר הבאנו פסקים רבים בשמם, הגאון רבי משה הלברשטאם זצוק"ל, והגאון רבי מאיר בראנסדארפער זצוק"ל חברי בד"צ העדה החרדית, הגאון רבי פנחס שיינברג זצוק"ל ראש ישיבת תורה אור, הגאון רבי מנשה קליין [הקטן] גאב"ד אונגוואר זצוק"ל אשר על אף גילו המופלג כיבד אותנו בנוכחותו בשנת תשס"ט והגיע לאירוע של מפעל "עיקרי השולחן", הגאון רבי מיכל יהודה ליפקוביץ זצוק"ל, והגאון רבי חיים קנייבסקי זצוק"ל, חבל על דאבדין, "להאי שופרא דבלי בעפרא קא בכינא" (ברכות ה ע"ב).